STRONA GŁÓWNA | KIM JESTEM | NIEZAPOMINAJKA | AKTUALNOŒCI | FORUM | FUNDACJA DOBRE ŻYCIE | KSIĘGA GOŒCI |NAPISZ
 

 

ZDROWOTNE ZNACZENIE ZIELENI

(...) W ostatnim czasie w zwišzku ze zdrowotnymi i higienicznymi funkcjami zieleni duży nacisk kładzie się na biochemiczny wpływ wywierany przez zieleń na œrodowisko. Uwalnia ona ekologicznie aktywne substancje majšce silny charakter antymikrobiologiczny.


Chemiczne interakcje pomiędzy organizmami noszš nazwę allelopatii. Termin ten wprowadził do literatury naukowej niemiecki badacz Molisch w 1937 roku, a pochodzi od dwóch greckich słów, które oznaczajš szkody wzajemne (Więckowski 1988). Liczne badania przeprowadzone w latach 30. ub. wieku i póŸniej, wykazały, że poszczególne gatunki, rosnšce w sšsiedztwie, mogš wywierać działanie stymulujšce, bšdŸ hamujšce na roœliny innego gatunku lub na bakterie i grzyby. Zjawisko to - charakter wydzielin produkowanych przez roœliny żywe lub uwalnianych podczas rozkładu osobników martwych oraz mechanizm ich oddziaływania, nie sš jeszcze dokładne poznane. Allelopatia może być nie tylko ujemna, ale i dodatnia. Istniejš dwie główne drogi oddziaływań, a mianowicie: a) wydzieliny gazowe lub płynne nadziemnych częœci roœlin (liœcie, kwiaty i nasiona) działajšce bezpoœrednio na sšsiednie roœliny, bakterie lub grzyby, b) bšdŸ poœrednio, po przedostaniu się do gleby jako wydzieliny korzeniowe. W 1955 r. Grmmer zaproponował 4 okreœlenia dla rozróżnienia inhibitorów stwierdzonych w allelopatii: antybiotyki, marazminy, koliny i fitoncydy. Bliżej zajmiemy się ostatniš grupš inhibitorów, tj. fitoncydami (fitoaloksynami). Mogš one oddziaływać na mikroorganizmy biostatyczne lub bioinhibicyjnie. Te lotne substancje zwane też atmowitaminami, uważane sš za substancje ekologicznie aktywne, poprawiajšce higienicznš jakoœć powietrza, zanieczyszczonego różnego rodzaju substancjami (pollutantami). Fitoncydy (gr. phytón = roœlina + łac. caedo - zabijany) - zwišzki, substancje, ciała lotne wytwarzane przez roœliny żywe w liœciach, kwiatach, nasionach i korzeniach. Majš one właœciwoœci bakterio-, grzybo- i pierwotniakobójcze, bšdŸ hamujšce ich rozwój. (...) Spoœród najbardziej znanych roœlin produkujšcych fitoncydy można wymienić jałowiec, cebulę, czosnek i czarnš porzeczkę. Liczne prace wielu autorów wskazujš na ich udział w oczyszczaniu powietrza z bakterii, ale także w jonizacji powietrza. Aktywnoœć fitoncydowa zieleni, istotna właœciwoœć higieniczna, uzależniona jest od gatunku roœliny, jej wieku, stadium rozwoju, intensywnoœci fotosyntezy, a także od klimatycznych i glebowych warunków œrodowiska. Wysokš aktywnoœciš odznaczajš się młode i zdrowe liœcie o intensywnej fotosyntezie. Roœliny uszkodzone (np. przez przycinanie, ršbanie, formowanie, koszenie) wydzielajš zwiększone iloœci fitoncydów. Fakt ten potwierdziły badania różnych gatunków traw. Spoœród drzew wysokš aktywnoœciš fitoncydowš odznaczajš się: brzoza, topola, dšb, orzech, czeremcha, sosna itp. Aktywnoœć fitoncydowa drzew, choć jest zmienna i uzależniona od warunków życia, w œrodowisku zanieczyszczonym jest niższa, a w czystym wyższa. Bioršc pod uwagę dynamikę sezonowš drzew, to liœciaste majš największš aktywnoœć fitoncydowš pod koniec okresu wiosennego, iglaste latem, a zimozielone liœciaste jesieniš. Długa jest lista drzew wykazujšcych wysokš aktywnoœć fitoncydowš, a dla przykładu podano kilkanaœcie: klon zwyczajny (Acer platanoides), brzoza brodawkowata (Betula pendula), głóg dwuszyjkowy (Crataegus oxyacantha), topola chińska (Populus simonii), dšb błotny (Quercus palustris), lilak zwyczajny (Syringa vulgaris), lipa węgierska (Tilia tomentosa), jodła balsamiczna (Abies balsamea), œwierk kłujšcy (Picea pungens), sosna wejmutka (Pinus strobus), daglezja zielona (Pseudotsuga menziesii), cis pospolity (Taxus baccata), bukszpan zwyczajny (Buxus sempervirens) i inne. Pavlik (1975) podaje, że 1 ha lasu liœciastego produkuje w cišgu lata 2 kg fitoncydów, iglastego (sosnowego) 5 kg, jałowcowego około 30 kg i ta iloœć wystarczyłaby na zniszczenie drobnoustrojów w mieœcie œredniej wielkoœci. 1 m szeœcienny powietrza miejskiego zawiera około 500 - 800 bakterii, natomiast w pobliskim lesie jest ich tylko 40-50 (Ben‹at, Supuka 1988). Te znaczšce różnice w liczbie bakterii przypisuje się wpływowi fitoncydów i innych różnych lotnych substancji. Sosna, brzoza i jałowiec wytwarzajš wokół siebie strefę do 3-5 metrów wolnš od bakterii. Przy planowaniu i urzšdzaniu lasów wypoczynkowych, zieleni miejskiej, osiedlowej i przydomowej, a także w mieszkaniach należy uwzględniać wyniki badań nad fitoncydowš aktywnoœciš roœlin różnej wielkoœci. Z przytoczonych danych wynika, jak ogromne znaczenie zdrowotne majš lasy i zadrzewienia, zieleń w miastach, wokół domów oraz roœliny ozdobne w naszych mieszkaniach. Warto uprawiać zatem bogate w fitoncydy roœliny (begonie) lub aromatyczne zioła. Chcšc maksymalnie skorzystać z dobroczynnych oddziaływań fitoncydów, najbardziej wskazane byłyby spacery w lasach i to głównie borach (iglastych), a także po dużych parkach. Takie obszary wyróżniajš się korzystnymi warunkami bioklimatycznymi, a przebywanie w nich wpływa bioterapeutycznie. Tekst jest fragmentem referatu, wygłoszonego podczas VI Ogólnopolskiej Sesji Popularnonaukowej "Œrodowisko a zdrowie - 2000" przez Jana Sicińskiego z Instytutu Ekologii i Ochrony Œrodowiska z Uniwersytetu Łódzkiego Dobrym odżywianiem można zapobiegać chorobom, poprawiać swoje zdrowie, a nawet przedłużać życie


Jan SycińskiKliknij i posłuchaj ;)


Menu :

- GALERIA ZDJĘĆ
- EKOLOGIA
- CZŁOWIEK
- RECENZJE
- REPORTAŻE
- CHLEB
- LINKI
- MULTIMEDIA 

 

 

  Copyrigt Effective Computer Support.