STRONA GŁÓWNA | KIM JESTEM | NIEZAPOMINAJKA | AKTUALNOŚCI | FORUM | FUNDACJA DOBRE ŻYCIE | KSIĘGA GOŚCI |NAPISZ
 

 

Jak to robią w Chmielniku

MIASTO I GMINA CHMIELNIK PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ POD HASŁEM CZYSTE POWIETRZE, DUŻO ZIELENI TO WIZYTÓWKA CHMIELNICKIEJ ZIEMI


I WSTĘP Wydawać by się mogło, że każdy z nas zdaje sobie sprawę czym jest dla nas środowisko naturalne. Potrafimy pięknie mówić o pożytecznych gatunkach zwierząt i roślin, ich znaczeniu dla naszego życia. Powinniśmy więc robić wszystko, aby stwarzać im jak najlepsze warunki rozwoju i chronić przed wyginięciem. Człowiek bezmyślnie niszczy środowisko, które jest mu niezbędne do życia. Dlatego powinniśmy podejmować działania ekologiczne na rzecz jego ochrony. Pragniemy poprzez te działania przyczynić się do tego, aby gmina Chmielnik była miejscem dla wszystkich, którzy unikając zgiełku chcą wypoczywać w spokoju, wśród lasów i pól, nad czystą wodą, w przyjaznym otoczeniu. W ramach programu realizowane będą projekty: 1. Odpady stałe zagrożeniem dla środowiska, a selektywna zbiórka sposobem na ich unieszkodliwienie. 2. Święto Polskiej Niezapominajki trwa przez cały rok. 3. Ratujmy kasztanowce. II CELE PROGRAMU: 1. Wzbudzanie u uczniów poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko naturalne. 2. Zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. 3. Upowszechnianie wiedzy ekologicznej. 4. Popularyzacja wiedzy o walorach przyrodniczych, kulturowych i historycznych terenów gminy Chmielnik. 5. Zachęcanie do międzyszkolnej współpracy. III UCZESTNICY ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W PROGRAMIE Program edukacji ekologicznej obejmujący 3 projekty kierowany jest do dzieci, młodzieży szkolnej i mieszkańców Gminy Chmielnik. Program ten poprzez różne formy oddziaływania uaktywnia grupy społeczne, zarówno te, które realizują program, jak i te które uczestniczą w programie. Zaproponowano, by realizatorami programu były następujące grupy:  dyrektorzy i nauczyciele szkół,  pracownicy bibliotek,  Chmielnickie Centrum Kultury,  Zakład Usług Komunalnych,  Nadleśnictwo Chmielnik. Przewidywani uczestnicy programu to:  uczniowie szkół i przedszkoli Gminy Chmielnik,  mieszkańcy Gminy Chmielnik. IV SYSTEMY ODDZIAŁYWANIA NA UCZESTNIKÓW PROGRAMU Przy tworzeniu koncepcji opisywanego programu przyjęto następujące założenia: - uczestnictwo w programie ma charakter nieobowiązkowy, - informacja o programie będzie ogólnie dostępna (strona internetowa gminy, - uczestnicy i realizatorzy będą stale informowani o przebiegu programu. Szczególnie ważne jest rozpoczęcie edukacji mieszkańców od dzieci i młodzieży szkolnej. Ważne ponieważ dzieci i młodzież szkolna uczy się szybciej i łatwiej. Takie działania pozwalają przypuszczać, że dzieci wpłyną na właściwe postępowania swoich rodziców, a w przyszłości reprezentować właściwe postawy ekologiczne. Zwrócą szczególną uwagę na urządzanie terenów wokół swojej szkoły, swojego domu i w sąsiedztwie. V METODY REALIZACJI CELÓW Realizacja założonych celów następować będzie przez: - przygotowanie szkolnych gazetek ściennych, - przeprowadzenie apeli szkolnych, - organizację spotkań z zaproszonymi gośćmi, - rozpropagowanie ulotek, - organizację konkursów (plastycznych, literackiego, zbiórki surowców wtórny oraz wiedzy ekologicznej), - organizację festynu niezapominajkowego, - gazetę lokalną, VI HARMONOGRAM PROGRAMU Przyjęto, że program realizowany będzie w następujący sposób: 1. PROJEKT – Odpady stałe zagrożeniem dla środowiska, a selektywna zbiórka sposobem na ich unieszkodliwienie: styczeń – czerwiec 2005 r. 2. PROJEKT – Święto Polskiej Niezapominajki trwa przez cały rok: styczeń – maj 2005 r. 3. PROJEKT – Ratujmy kasztanowce: styczeń – maj 2005 r. VII INSTYTUCJE ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ PROGRAMU  Urząd Miasta i Gminy Chmielnik,  szkoły: - Gimnazjum im. gen. K. Tańskiego w Chmielniku, - Szkoła Podstawowa im. St. Żeromskiego w Chmielniku, - Szkoła Podstawowa w Lubani - Szkoła Podstawowa w Sędziejowicach - Szkoła Podstawowa w Zreczu Dużym - Zespół Placówek Oświatowych w Suchowoli, - Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach, - Samorządowe Przedszkole w Chmielniku.  Chmielnickie Centrum Kultury,  Zakład Usług Komunalnych,  Nadleśnictwo Chmielnik,  LOP Oddział Kielce. VIII ZAKŁADANY EFEKT EKOLOGICZNY Zakłada się, że efekt ekologiczny programu to: - wzrost poziomu świadomości ekologicznej i przyrodniczej mieszkańców gminy, - zachowania proekologiczne dzieci i młodzieży w miejscu pracy, nauki, zamieszkania i wypoczynku, - popularyzacja czystego środowiska, - promocja Gminy Chmielnik i jej walorów przyrodniczych, - wyzwolenie inicjatyw na rzecz środowiska Tekst był opublikowany w miesięczniku LOP "Przyroda Polska" w lipcu 2005 roku


Nuczyciele z ChmielnikaKliknij i posłuchaj ;)


Menu :

- GALERIA ZDJĘĆ
- EKOLOGIA
- CZŁOWIEK
- RECENZJE
- REPORTAŻE
- CHLEB
- LINKI
- MULTIMEDIA 

 

 

  Copyrigt Effective Computer Support.