STRONA GŁÓWNA | KIM JESTEM | NIEZAPOMINAJKA | AKTUALNOŚCI | FORUM | FUNDACJA DOBRE ŻYCIE | KSIĘGA GOŚCI |NAPISZ
 

 

Co zrobić, aby włączyć się w ruch niezapominajkowy?

Po to, by wpisać się w ruch niezapominajkowy, zostać uczestnikiem tego ruchu, trzeba zrealizować co najmniej jedno z przedsięwzięć, które przedstawiam poniżej. Chcemy, aby pod sztandarem Niezapominajki podejmowane były następujące zadania ("czysto niezapominajkowe"):


Kluby Szkół Parkowych a) utworzenie Klubu Szkół Parkowych w miejscowościach, gdzie znajdują się parki wiejskie, podworskie, albo też obszary, gdzie można posadzić drzewa i krzewy. Takich parków w kraju jest kilka tysięcy. Liczymy, że do naszego Klubu wstąpi około 50 szkół (szkoły już zaczęły się zgłaszać; akcję powoływania tego Klubu rozpoczęliśmy ponad rok temu, na łamach "Przyrody Polskiej" i spotkała się ona z żywym odzewem). Zadania dla Klubu to: inwentaryzacja drzew w parku, wykonanie szkiców, dokumentacji fotograficznej, opis obiektu, uporządkowanie parku i jego otoczenia, podjęcie działań, zmierzających do ochrony tego miejsca (pod opieką konserwatora przyrody i we współpracy z lokalnym samorządem) oraz znalezienia pomysłu na park, na jego zagospodarowanie z pożytkiem dla wszystkich mieszkańców danej miejscowości). Mamy wstępną deklarację Lasów Państwowych, że bezpłatnie udostępnią sadzonki drzew samorządom, które będą chciały zasadzić drzewa, by powstały nowe parki, albo tylko zadrzewić jakieś skwery, nieużytki, itp. Agencja Nieruchomości Rolnych także obiecała wspierać "parkowe" inicjatywy. Tam, gdzie nie ma parku, a szkoła chce uczestniczyć w pracach Klubu - wspólnie z samorządem lokalnym szuka miejsca, gdzie można posadzić kilka (kilkanaście, kilkadziesiąt) drzew i krzewów, aby w ten sposób zainicjować utworzenie oazy zieleni. W ramach tego zadania szkoła może np. zaopiekować się pobliskim lasem, zadbać, aby był czysty, wspólnie z leśnikami pomyśleć o "zagospodarowaniu" lasu na potrzeby rekreacyjne mieszkańców; b) utworzenie Klubu Szkół z Ogrodem; Nasz zasłużony wolontariusz z Bytomia - Leopold Kobierski zorganizował 35 ogrodów dendrologicznych przy miejscowych szkołach. Sam pozyskuje pieniądze, zdobywa sadzonki drzew i krzewów, zachęca i mobilizuje szkoły do udziału w przedsięwzięciu. Stworzone przez niego ogrody dendrologiczne są świadectwem, jak wiele można zrobić, jeżeli człowiek chce i umie się zaangażować. W ramach niezapominajkowego ruchu chcemy zachęcić społeczności lokalne do zadrzewiania w pierwszej kolejności terenów przylegających do szkół. Jeśli w danej placówce nie może powstać ogród - szkolna społeczność może ograniczyć się do posiania i posadzenia kwiatów, utworzenia trawnika czy innego "zielonego skrawka". Kiedy już szkoły zostaną otoczone zielenią, lub też w sytuacji, gdy w danej miejscowości nie ma szkoły, albo też zieleni jest już bardzo dużo - społeczność lokalna szuka miejsca, gdzie można posadzić drzewa, krzewy, zasiać trawę, posiać kwiaty. Klomb, trawnik, rabatka - najmniejszy nawet skrawek zieleni upiększy najbrzydszy zaułek, plac, działkę. Naszym celem jest wdrażanie w życie hasła polskich szkółkarzy - "Zieleń to życie". Wszędzie, gdzie jest to możliwe - sadźmy drzewa, krzewy, kwiaty, siejmy trawę. Jeśli nie mamy gdzie, to chociażby na naszych balkonach, przed naszym blokiem, przedsiębiorstwem itp. W realizacji tego zadania wezmą udział szkółkarze z Polskiego Związku Szkółkarzy (pan Lucjan Kurowski, który był szefem związku jest członkiem Kapituły Polskiej Niezapominajki). Na łamach "Przyrody Polskiej" publikowaliśmy artykuły o tym, jak szkoły zakładają mini-parki. c) znalezienie polan lub niezagospodarowanych miejsc, na których społeczność danej miejscowości może wspólnie spędzać wolny czas; Polana jest tutaj swoistym symbolem, bo miejsca spotkań mogą być bardzo różne. Takie miejsca ekologicznego spotkania mogą wzmocnić więzi łączące członków danej społeczności, wpłynąć na poprawę relacji międzyludzkich, poprawić samopoczucie. W pobliżu niejednej miejscowości - w lesie, nad rzeką, jeziorem, może w parku, lub też w innych, trudnych do określenia miejscach można wygospodarować niewielką przestrzeń, na której mieszkańcy będą wspólnie spędzali wolny czas. Mogą tam się odbywać festyny, zabawy rekreacyjne, ogniska itp. Potrzebne jest hasło, pomysł, ktoś, kto zorganizuje takie spotkanie, zachęci do udziału. Niezbędne jest znalezienia miejsca, gdzie ludzie będą mogli się spotykać. W tym przypadku liczymy na dzieci - jeśli one zmobilizują rodziców, ci z pewnością zechcą się ze sobą spotkać. W miarę rozwijania się ruchu niezapominajkowego będziemy w naszym wortalu, na łamach "Przyrody Polskiej", a także w naszych wydawnictwach - podawać przykład takich miejsc i spotkań - czytelnicy, słuchacze Eko - Radia będą tą drogą inspirowani do podejmowania działań. Nic tak nie zachęca, jak dobry przykład. d) przeprowadzenie "ekologicznego przeglądu" swojej miejscowości Zadanie polega na wykonaniu oceny (diagnozy) stanu środowiska naturalnego w danej miejscowości.; Jeśli jest to duże miasto, wtedy grupa "niezapominajkowych zwiadowców" ogranicza swoje działania do określonego fragmentu miasta. Uczestnicy zadania - "niezapominajkowi zwiadowcy" (i znów liczymy tutaj na szkoły, a nawet i przedszkola) - oceniają, w jakim stanie znajdują się: powietrze, woda (rzeka, jezioro, staw itd.), gleba (dzikie wysypiska śmieci, złomowiska itp.), pobliski las, łąka itp. Zwiadowcy nie będą prowadzili naukowych badań, a jedynie z pomocą dostępnych narzędzi i informacji zbiorą dane do "raportu o stanie środowiska". Taki raport "niezapominajkowi zwiadowcy" przekażą do urzędów gmin - do służb ochrony środowiska. W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości (dzikie wysypisko, zanieczyszczanie wody, wypalanie traw itp.) służby ochrony środowiska muszą zareagować. Wierzymy, że w ten sposób zostanie ujawnionych wiele przypadków naruszania prawa ochrony środowiska. Zadanie zawiera aspekt wychowawczy - jeśli to dzieci, młodzież znajdzie dzikie wysypisko, nielegalny odpływ ścieków, zagrażające środowisku odpady, dorośli zostaną bardzo zawstydzeni i będą starali się naprawić błąd, aby zatrzeć złe wrażenie. Grupy przeprowadzające przegląd winny opracować ankietę, z której wynikać będzie stan środowiska przyrodniczego miejscowości, w której mieszkasz. W ankiecie powinny się znaleźć informacje: ą Czy w danej miejscowości jest wodociąg i kanalizacja? Czy jest oczyszczalnia ścieków? ą Gdzie i jakie jest źródło wody pitnej? ą Jaki jest stan wód (rzeki, jeziora, inne zbiorniki wód)? ą Jak wygląda sytuacja z odpadami w Twojej miejscowości? Gdzie i ile jest dzikich wysypisk? Czy władze samorządowe wiedzą o nich? Czy ktoś prowadzi selektywną zbiórkę śmieci? ą Czy w Twojej miejscowości działa jakaś organizacją związana z ochroną przyrody, środowiska naturalnego? Jakie prowadzi działania? e. poszukiwanie zielonych skarbów w naszej okolicy Zadanie polega na wykonaniu oceny stanu środowiska przyrodniczego w danej miejscowości. Opracuj ankietę, z której wynikać będzie stan środowiska przyrodniczego miejscowości w której mieszkasz. W ankiecie powinny się znaleźć informacje: ą czy występują źródła? ą czy w pobliżu twojej miejscowości jest park narodowy, park krajobrazowy, rezerwat przyrody, użytek ekologiczny? ą czy w twojej miejscowości jest jakiś rezerwat (florystyczny, faunistyczny, geologiczny, krajobrazowy itp.)? ą czy w twojej miejscowości są pomniki przyrody? ą opis pomników przyrody wraz z aktualnymi danymi w zależności od rodzaju pomnika przyrody (gatunek, wymiary, stan zdrowotny, nazwa jeśli jest nadana) ą propozycje własne pomników przyrody wraz z uzasadnieniem ą propozycje objęcia ochroną najcenniejszych, Twoim zdaniem, obiektów przyrodniczych; ą spróbuj obliczyć powierzchnię terenów zieleni w Twojej miejscowości (np. w procentach); ą czy są parki, parki zabytkowe, zieleńce? ą może znasz stanowiska roślin chronionych w Twojej miejscowości? ą czy możesz opracować listę gatunków zwierząt dziko żyjących, które obserwujesz w swojej miejscowości?; Mogą to być unikalne gatunki roślin (pamiętaj o gatunkach chronionych i zasadach postępowania z nimi), inwentaryzacja pomników przyrody, ciekawych miejsc, obiektów (typu głaz, piękna góra, ostaniec itp.). Chodzi o to, aby uczestnicy zabawy ujrzeli na nowo swoje środowisko naturalne, wyszukali w nim miejsca/obiekty, o których warto opowiedzieć innym członkom lokalnej społeczności, zachęcić ich do odwiedzenia tego miejsca. Zadanie to ma wpłynąć na uwrażliwienie uczestników, na wywołanie pozytywnych emocji, na rozbudzenie zainteresowania urodą miejsca, w którym uczestnicy niezapominajkowego ruchu żyją. Prawdopodobnie w ten sposób zostaną zlokalizowane miejsca, które mogą stać się użytkami ekologicznymi, albo nawet pomnikami przyrody, a może zostaną odkryte takie "zielone skarby", o których nikt do tej pory nie słyszał? Kiedy już te skarby zostaną znalezione, wówczas można je sfotografować, namalować lub też opisać. Tutaj duże pole do popisu mają nauczyciele oraz animatorzy edukacji ekologicznej. Zmaterializowane dowody uznania dla urody "skarbów" mogą posłużyć jako eksponaty, z których można zrobić wystawę, albo nawet jako materiał do wykonania folderu danej miejscowości. Pomysłów może być tak dużo, jak uczestników ruchu; f) organizacja niezapominajkowych spotkań dla lokalnej społeczności; Pod tym hasłem będą kryły się festyny, sejmiki ekologiczne, inscenizacje, konkursy (plastyczne, fotograficzne i inne), apele ekologiczne itp. imprezy, podczas których będzie obecny "niezapominajkowy duch". Liczymy na pomysłowość uczestników. W 2003 roku w jednej z gmin 15 maja obdarowano doniczką niezapominajek wszystkie Zofie, mieszkańcy spotkali się na festynie niezapominajkowym, zorganizowano wystawy: plastyczną, fotograficzną; wykłady o potrzebie ochrony środowiska, przedstawienia ekologiczne, dzięki czemu było wiele dobrej zabawy. O wielu, bardzo interesujących sposobach świętowania Dnia Polskiej Niezapominajki pisaliśmy wielokrotnie na łamach "Przyrody Polskiej" i będziemy pisać w przyszłości. Organizatorzy imprezy przygotowują plakaty, zachęcające do uczestnictwa w spotkaniu, ulotki, angażują się w przygotowanie okolicznościowych wystaw itp. atrakcji. W 2004 roku np. po raz pierwszy w kraju, 15 maja w niebo wzniosły się latawce z niezapominajką (jest to pomysł nauczycielki z gminy Klucze). W ten dzień trzeba przypomnieć uczestnikom spotkania, jak wielkim bogactwem jest nasza wspaniała przyroda, że mamy niezwykłą w skali Europy różnorodność biologiczną, że jest to nasz skarb, który musimy chronić dla siebie i naszych wnuków. g) dążność do ocalenia różnorodności biologicznej również wpisuje się w ramy Niezapominajki. Ocalmy nasze bogactwo przyrodnicze, nasze oczka wodne, ostoje zwierzyny, nasze miedze polne, wraz z całym ekosystemem. h) Regionalizm Docierają do nas informacje o ciekawych inicjatywach, zmierzających do zachowania regionalizmów. Szkoła w Nowych Groszkach koło Kałuszyna wydała folder o swojej miejscowości, a także zorganizowała mini skansen. Szkoła w Rdziostowie nie tylko pielęgnuje przyszkolny ogródek botaniczny, uczy szacunku do przyrody oraz tradycji, także wydała folder "Tu jest mój dom", pocztówkę oraz książeczkę pt. "Kuchnia w moim domu". W "Przyrodzie Polskiej", a także na naszym wortalu i innych "wydawnictwach niezapominajkowych" będziemy informować Państwa o działaniach, związanych z naszą kampanią, podawać przykłady, a także plany organizowania Święta Niezapominajki. Ważne jest, aby podczas imprez, spotkań, działań przypominali Państwo, co to jest ruch niezapominajkowy i o co w nim chodzi, a tym samym, aby zjednywano coraz więcej osób wspierających Polską Niezapominajkę. Jak to można robić - przykłady Z roku na rok przybywa zwolenników Polskiej Niezapominajki, powstaje również coraz więcej scenariuszy obchodów Święta Niezapominajki. Podczas obchodów 2004: ą Marszałek województwa zachodniopomorskiego objął patronat nad obchodami Święta w powiecie łobeskim. Święto przebiegało pod hasłem: "Zdobywamy polskie serca miłością wzajemną do ojczyzny z jej piękną przyrodą i tradycją - stanowiąc część wielkiej Europy, dorzućmy do wspólnego bukietu - polskie niezapominajki". ą Społeczność Radowa Małego spotkała się na uroczej majówce nad miejscowym jeziorem. Radośnie i niebiesko było w Resku, gdzie wraz z leśnikami sprzątali śmieci i sadzili drzewka. ą Oddział zamiejscowy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Sielinku 15 maja zorganizował imprezę promocyjną pn. "Jedziemy na wieś". W gospodarstwie agroturystycznym odbyła się prezentacja ofert dorobku ludowych zespołów twórców wsi wielkopolskiej, otwarto wystawę "Ptaki i lasy", a także, w ramach 80-lecia Lasów Państwowych - ścieżkę edukacyjną. Pamiętano też o Niezapominajce - zorganizowano plener malarski, były wykłady o ochronie przyrody oraz wystawa zdjęć dębów rogalińskich Janusza Korpala. ą Nasza Niezapominajka dotarła również do Torunia. Uroczystości związane z powołanym do życia przez Kapitułę Niezapominajki i Ligę Ochrony Przyrody świętem odbyły się w Zespole Szkół nr 15. Pierwsze w regionie kujawsko - pomorskim obchody Święta Polskiej Niezapominajki zostały zorganizowane przez Zarząd Okręgu LOP w Toruniu oraz dyrekcję placówki. W uroczystości wziął udział prezes LOP, Władysław Skalny. Rozstrzygnięto także konkurs na najładniejszą niezapominajkę. W święcie wzięli udział uczniowie z 10 szkół podstawowych i gimnazjalnych Torunia i okolic. Obchody Dnia Niezapominajki zorganizowano także, z inicjatywy Szkolnego Koła LOP oraz Szkolnego Klubu Europejskiego "Radość", w Szkole Podstawowej w Witaszycach. Jak poinformował nas Leszek Bajda, opiekun SK LOP, członek honorowy LOP w Witaszycach, 15 maja był Polskim Dniem Zakochanych. Otrzymaliśmy nawet znaczek okolicznościowy, informujący o charakterze święta. Był on roznoszony przez posłańców niezapominajki - polskiego symbolu zakochanych. Rozdawali oni znaczki i zbierali specjalne życzenia, które uczniowie przekazywali swoim szkolnym sympatiom. ą Opiekun SK LOP w Rokitach, Halina Krauze już rok temu zaproponowała Radzie Pedagogicznej zmianę obchodzonych w szkole "Walentynek" na Święto Polskiej Niezapominajki. Zostało ono wpisane do programu Szkolnego Koła LOP. W pobliżu szkoły posadzono niezapominajki. 15 maja wszyscy przyszli odświętnie ubrani. Członkowie LOP uprzątnęli teren w pobliskim lesie, gdzie rosną niezapominajki, aby mogły się swobodnie rozrastać. Opiekunka koła poprosiła uczniów, aby pamiętali o przyrodzie przez cały rok, nie tylko 15 maja. ą Taciszów, to niewielka wieś leżąca we wschodniej części gminy Rudziniec (woj. śląskie). Znajduje się w Kotlinie Raciborskiej. LOP jest tutaj bardzo aktywna - jej członkowie, pod okiem nauczycieli biorą udział w wielu akcjach. "Pomysł Niezapominajki tak nam się spodobał, że postanowiliśmy się włączyć do tej pięknej akcji" - pisze do "Przyrody Polskiej" opiekunka SK LOP Iwona Nosal. "Uważamy, że Niezapominajka jest symbolem polskiej natury, symbolem pamięci i staramy się, aby był on widoczny w naszych ogrodach. Wykonaliśmy plakaty o niezapominajkach, zachęcające do ich sadzenia i uczestnictwa w majowym święcie. Dzieci bardzo poważnie traktują przynależność do LOP. Aktywnie uczestniczą w zajęciach o treściach przyrodniczych, opiekują się roślinami (sadzą ozdobne kwiaty doniczkowe), wykonują gazetki przyrodnicze, pomoce dydaktyczne, uczestniczą w apelach, przedstawieniach o tematyce przyrodniczej, dokarmiają zwierzęta, dbają o ptaki zimą. Działania podejmowane przez kółko kształtują postawę ekologiczną człowieka". ą Szkoła Podstawowa nr 8 w Kielcach pod opieką pani Teresy Staromłyńskiej zorganizowała na terenie szkoły uroczysty apel z okazji Święta Niezapominajki. Do święta przygotowały się wszystkie klasy. Poprzedził je konkurs literacki, plastyczny, ściśle związany z Niezapominajką. Dzieci przygotowały program słowno - muzyczny i przedstawiły go w swojej szkole. ą Z dużym rozmachem przygotowano Święto Niezapominajki w gminie Klucze. Uroczystości odbyły się wszystkich placówkach oświatowych. Sadzono drzewa wzdłuż tras turystycznych, zorganizowano warsztaty "Jako posag wnosimy do Unii naszą przyrodę". Na placu przed urzędem gminy odbył się happening pod tym hasłem. Posadzono pamiątkowe drzewo. Zorganizowano spotkanie 120 Zofii mieszkających w Kluczach. Każda z solenizantek otrzymała sadzonkę drzewa. Z inicjatywy nauczycielki Ilony Szczęch uruchomiono niezapominajkową stronę internetową: WWW.kluczesp.prv.pl ą Zwyczaj sadzenia drzew przez uczniów rozpoczynających oraz opuszczających szkołę przyjął się także w Nowych Groszkach koło Kałuszyna. W maleńkiej, (56 uczniów) szkole, dba się o przyrodę i czystość, dba się też o tradycje. ą Pamięć o Niezapominajce jest żywa przez cały rok. W SP nr 34 w Częstochowie zorganizowano konkurs na kartkę pocztową. Wzięło w nim udział 55 prac. O konkursie napisała do "Przyrody Polskiej" opiekunka SK LOP Zdzisława Dorożyńska-Zagzial. ą Grupka młodych ekologów ze SP i Gimnazjum w Pcimiu czynnie dba o przyrodę w swojej najbliższej okolicy. Ekoludki mają już spory dorobek: posadzone drzewka, sprzątanie świata, upowszechnianie informacji o konieczności prowadzenia właściwej gospodarki wodno - ściekowej, zorganizowali zjazd młodych ekologów pod hasłem: "Woda źródłem życia". Wzięło w nim udział około 300 osób - zwiedzano oczyszczalnię ścieków, stację uzdatniania wody, gospodarstwo rybackie. Każdy uczestnik na zakończenie posadził drzewo... ą Czasem spotkania młodzieży szkolnej z okazji Niezapominajki miały charakter wręcz międzynarodowy. Tak było w Czerniewicach pod Rawą Mazowiecką. Uczniowie tutejszego gimnazjum gościli swoich rówieśników z Bawarii. Idea Niezapominajki bardzo przypadła do gustu niemieckiej młodzieży. Młodzi Polacy prezentowali gościom swoją okolice po prostu dopisując dalszy ciąg myśli "nie zapomnij o...". Pomysł chwycił! ą W Woli Osowińskiej (150 km od Warszawy) mimo finansowych trudności nauczyciele pełnią swoją wychowawczą misję. W szkole żyje pamięć o każdej ważnej w historii Polski dacie - 1 września, Święto Niepodległości, 3 Maja, 1 sierpnia. W tych dniach w szkole organizowany jest apel, akademia, spotkanie. Przypomina się o obrzędach związanych ze świętami. W marcu szkoła współorganizuje kolejne edycje Konkursu Poezji i Prozy Ludowej im. Wacława Suwalskiego, nauczyciela, który do 1995 roku przez ponad 60 lat organizował społeczność lokalną na rzecz dobra wspólnego, wychowywał w duchu prawdy, dobra, piękna. Konkursowi towarzyszy wystawa tworów sztuki ludowej, podawane są regionalne potrawy. W kwietniu uczniowie i nauczyciele idą do Nowin, gdzie na skraju lasu przy kapliczce - pomniku odbywa się piękna uroczystość: apel poległych, apel o pokój, zapalenie zniczy, recytacje wierszy, wypuszczenie białych gołębi. W tym miejscu nauczyciele przypominają o najważniejszych zdarzeniach w naszej historii... W pierwszą niedzielę sierpnia wspólnie z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych szkoła organizuje "Turniej ulic". Mieszkańcy rywalizują ze sobą w rozmaitych konkurencjach, takich jak łuskanie grochu, dojenie krów, ubijanie piany, rzut wałkiem, beretem, przeciąganie liny, wyścigi rowerowe. Poprzez sklepik szkolny nauczyciele próbują kształtować dobre nawyki żywieniowe. Do sprzedaży wprowadzono owoce, chodzi o to, aby spadło zainteresowanie chipsami, batonikami itp. Szkoła organizuje też koncerty, a także wycieczki. Dla tych, którzy nie mają środków na wyjazd - utworzono Fundusz Wycieczkowy. Szkoła zgłosiła do WFOŚiGW program ekologiczny "Nasze jutro zależy od dziś". ą W Świdniku uczniowie miejscowej szkoły nie tylko sami nauczyli się siać niezapominajki, to jeszcze uczyli innych. Z okazji 15 maja odwiedzili pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu, którym zaprezentowali przedstawienie pt. "Bądź moim przyjacielem". Przygotowali też okolicznościową gazetkę pod hasłem "Żyj w zgodzie z przyrodą" oraz zabawy i konkursy. Przeprowadzili prawdziwą akcję promocyjną Niezapominajki w środowisku. Przykładów są już tysiące... Niezapominajka przemierza cały kraj, rozsiewając swoje idee, wyzwalając wiele dobrej, ludzkiej energii. Tekst ten został opublikowany w broszurce wydanej przez ZG LOP w 2004 roku pt. "Święto Polskiej Niezapominajki trwa przez cały rok"


Walentyna Rakiel-CzarneckaKliknij i posłuchaj ;)


Menu :

- GALERIA ZDJĘĆ
- EKOLOGIA
- CZŁOWIEK
- RECENZJE
- REPORTAŻE
- CHLEB
- LINKI
- MULTIMEDIA 

 

 

  Copyrigt Effective Computer Support.