STRONA GŁÓWNA | KIM JESTEM | NIEZAPOMINAJKA | AKTUALNOŚCI | FORUM | FUNDACJA DOBRE ŻYCIE | KSIĘGA GOŚCI |NAPISZ
 

 

Fałszowanie żywności - etykietowanie produktów żywnościowych

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wskazują, że w ostatnim okresie szczególnie nasiliło się stosowanie przez producentów nielegalnych praktyk polegających na fałszowaniu żywności. Producenci dążąc do zmniejszenia kosztów produkcji celowo dokonują zafałszowań różnego rodzaju artykułów rolno-spożywczych między innymi poprzez stosowanie tańszych surowców i jednocześnie nie podawanie klientowi odpowiedniej informacji o tym fakcie.


Fałszowanie żywności - etykietowanie produktów żywnościowych Missinformation on food – labeling of food products Dr Justyna Wasilewko Z-ca Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, jako jedna ze służb urzędowej kontroli żywności w Polsce, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. Nr 187, poz. 1577), ma zapewnić, aby wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze spełniały wymagania w zakresie jakości handlowej, określone w przepisach krajowych i wspólnotowych oraz dodatkowe wymagania, jeśli zostały zadeklarowane przez producenta. Celem działania Inspekcji jest ochrona interesów konsumentów i przedsiębiorców poprzez zapewnienie dostępu do rzetelnych informacji na temat artykułów rolno-spożywczych, zapobieganie nieuczciwym praktykom rynkowym oraz ułatwienie wymiany handlowej – zarówno z państwami trzecimi, jak i na obszarze jednolitego rynku wewnętrznego UE. Powyższy cel działania Inspekcji realizowany jest poprzez:  eliminowanie z rynku produktów o niewłaściwej jakości,  walkę z zafałszowaniami i nieuczciwą konkurencją,  budowanie zaufania klientów i partnerów handlowych,  zarządzanie zagrożeniami na rynkach rolnych,  promowanie dobrej praktyki produkcyjnej. Do najważniejszych rynków i obszarów działalności kontrolnej Inspekcji należą: zboża i przetwory zbożowe, owoce i przetwory owocowe, mięso i przetwory mięsne, warzywa i przetwory warzywne, drób i przetwory drobiowe, kawa, ryby i przetwory rybne, herbata, wyroby spirytusowe, kakao, wina, wyroby cukiernicze, piwo, wyroby piekarskie, soki i napoje, jaja, cukier, mleko i przetwory mleczne, koncentraty spożywcze, przemysł tłuszczowy (w tym oliwa z oliwek), Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych realizowana przez Inspekcję obejmuje przede wszystkim:  sprawdzenie dokumentów umożliwiających identyfikację artykułu rolno-spożywczego, atestów jakościowych, wyników badań laboratoryjnych oraz innych dokumentów świadczących o jego jakości handlowej,  sprawdzenie opakowania, oznakowania, prezentacji oraz warunków przechowywania i transportu,  oględziny artykułu rolno-spożywczego,  pobranie próbek i wykonanie badań laboratoryjnych,  ustalenie klasy jakości,  sprawdzenie sposobu produkcji lub prawidłowości przebiegu procesu technologicznego, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję wskazują, że w ostatnim okresie szczególnie nasiliło się stosowanie przez producentów nielegalnych praktyk polegających na fałszowaniu żywności. Producenci dążąc do zmniejszenia kosztów produkcji celowo dokonują zafałszowań różnego rodzaju artykułów rolno-spożywczych między innymi poprzez stosowanie tańszych surowców i jednocześnie nie podawanie klientowi odpowiedniej informacji o tym fakcie. Kontrole Inspekcji JHARS ujawniły między innymi zafałszowania:  oliwy z oliwek polegające na dodawaniu do oliwy innych olejów roślinnych,  soków i nektarów między innymi poprzez zastępowanie w składzie soków droższych sokami tańszymi,  masła i serów dojrzewających poprzez dodawanie tłuszczu niemlecznego,  octu oraz zalewy octowej poprzez sprzedaż pod nazwą ocet – esencji octowej,  wyrobów z mięsa czerwonego, w których stwierdzano zaniżanie udziału mięsa wysokiej jakości przy jednocześnie zwiększonej ilości tłuszczu, skrobi czy wody. Fałszowanie wyrobów przez producentów pozwalało na uzyskanie nienależnych zysków kosztem konsumenta jak również było przejawem stosowania nieuczciwej konkurencji. Działanie takie powoduje wypieranie z rynku produktów spełniających wymogi przepisów o jakości handlowej. W związku z coraz częściej pojawiającymi się przypadkami fałszowania żywności Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych stale poszerza zakres badań analitycznych laboratoriów w celu zwiększenia własnych możliwości identyfikowania zafałszowań żywności. Drugim bardzo istotnym elementem jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych jest ich oznakowanie. Konsument ma zapewnione prawo do rzetelnej informacji o produkcie. Oznakowanie nie może wprowadzać w błąd konsumenta co do tożsamości artykułu, w tym jego rodzaju, właściwości, składu, ilości, trwałości, pochodzenia oraz sposobu produkcji, lub sugerować, że artykuł ten posiada specjalne właściwości, jeżeli ich nie posiada lub jeżeli inne podobne artykuły rolno-spożywcze posiadają takie właściwości. Nieprawidłowości w zakresie znakowania stwierdzane podczas kontroli przeprowadzanych przez Inspekcję świadczą najczęściej o braku znajomości przez producentów aktualnych przepisów lub nie dostosowaniu opakowań do zmian zachodzących w prawodawstwie. W wielu przypadkach wskazują jednak na świadome działanie producentów mające na celu wprowadzenie konsumenta w błąd. Potwierdzeniem tej tezy może być fakt:  podawania składu surowcowego artykułu rolno-spożywczego niezgodnego ze stanem faktycznym,  znakowania produktów napisem „eko”, „bio”, które konsument nabywa w przekonaniu, że pochodzą z produkcji ekologicznej, a w rzeczywistości są to produkty rolnictwa konwencjonalnego oznakowane w sposób wprowadzający konsumenta w błąd,  stosowania określenia „masło” do wyrobów, do produkcji których zastosowany został dodatek tłuszczów niemlecznych i które w rzeczywistości nie są masłem lecz „miksami”,  sprzedawania pod nazwą ocet – esencji octowej. Mając na uwadze problemy związane ze znakowaniem artykułów rolno-spożywczych Inspekcja w bieżącym roku kontynuuje i stale poszerza działania mające na celu zmniejszenie skali nieprawidłowości w zakresie znakowania artykułów rolno-spożywczych, w tym między innymi poprzez:  przeprowadzanie wielokrotnych kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w toku których szczególna uwaga zwracana jest na prawidłowość znakowania wyrobów przez producentów,  stosowanie kar grzywny w formie mandatów karnych wobec osób odpowiedzialnych za zaniedbania oraz wydawanie stosownych decyzji administracyjnych,  organizowanie szkoleń dotyczących znakowania. W dniu 23 lutego br. odbyła się konferencja dotycząca znakowania: przetworów mlecznych, wyrobów winiarskich, napojów spirytusowych, piwa, napojów bezalkoholowych, pieczywa, soków oraz produktów rolnictwa ekologicznego, zorganizowana przez Inspekcję wspólnie z Radą Gospodarki Żywnościowej. W konferencji uczestniczyło około 150 osób. W związku z ogromnym zainteresowaniem w/w tematy były kilkakrotnie przedstawiane różnym odbiorcom. W dniu 8 czerwca br. Inspekcja po raz kolejny podjęła się zorganizowania konferencji w zakresie znakowania. W drugiej edycji przedstawiono zasady znakowania: przetworów mięsnych, ryb i przetworów rybnych, przetworów owocowo-warzywnych, wyrobów branży cukierniczej oraz przypraw i ziół. W konferencji tej udział wzięło ponad 100 osób. Podejmowane przez Inspekcję działania powinny przyczynić się do poprawy jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych


Dr Justyna WasilewkoKliknij i posłuchaj ;)


Menu :

- GALERIA ZDJĘĆ
- EKOLOGIA
- CZŁOWIEK
- RECENZJE
- REPORTAŻE
- CHLEB
- LINKI
- MULTIMEDIA 

 

 

  Copyrigt Effective Computer Support.