STRONA GŁÓWNA | KIM JESTEM | NIEZAPOMINAJKA | AKTUALNOŚCI | FORUM | FUNDACJA DOBRE ŻYCIE | KSIĘGA GOŚCI |NAPISZ
 

 

Samorząd wojewódzki – zadania z zakresu ochrony zdrowia

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej jest jednym z 13 departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Zespół pracowników departamentu liczący 35 osób, wykonuje czynności związane z realizacją zadań samorządu wojewódzkiego w ochronie zdrowia oraz z obszaru polityki społecznej.


Samorząd wojewódzki – zadania z zakresu ochrony zdrowia Departament Zdrowia i Polityki Społecznej jest jednym z 13 departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Zespół pracowników departamentu liczący 35 osób, wykonuje czynności związane z realizacją zadań samorządu wojewódzkiego w ochronie zdrowia oraz z obszaru polityki społecznej. Wiodącą tematyką jest ochrona zdrowia. W tym obszarze są to zarówno sprawy związane z nadzorem nad zakładami opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest samorząd województwa mazowieckiego - ich organizacją, działalnością i sytuacją ekonomiczną, jak również zagadnienia związane z promocją zdrowia, opracowanie i realizacja programów zdrowotnych, prowadzenie spraw wynikających z ustawowego obowiązku samorządu województwa w zakresie organizacji i finansowania staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych. Prowadzimy również sprawy związane z finansowaniem i realizacją zadań inwestycyjnych w tym zakupów sprzętu i aparatury medycznej oraz modernizacji i rozbudowy infrastruktury w zakładach opieki zdrowotnej podległych samorządowi województwa a także w zakładach prowadzonych przez samorządy szczebla powiatowego i gminnego, co jest możliwe dzięki uchwalonym przez Sejmik Województwa Mazowieckiego programom wsparcia lokalnej infrastruktury ochrony zdrowia. (Kontrakt Samorządowy, uchwalony w październiku 2005r oraz Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza – komponent G wprowadzony do programu uchwałą Sejmiku we wrześniu 2006r.). Zasoby samorządu województwa mazowieckiego w ochronie zdrowia:  10.313 łóżek – stanowi to ok. 50% wszystkich łóżek szpitalnych w województwie mazowieckim  965 miejsc dziennego pobytu  Zatrudnienie - 19 280 etatów ( tym lekarze i lekarze stomatolodzy - 3271, pielęgniarki i położne – 6487 ) W ogólnej liczbie 10.313 łóżek jest 1 586 łóżek dla dzieci i młodzieży (w tym 525 w dwóch szpitalach dziecięcych, 644 w innych szpitalach wielospecjalistycznych, i 417 psychiatrycznych i 9 w Hostelu), co stanowi 15,4% ogółu łóżek Samorząd województwa mazowieckiego jest organem założycielskim dla 36 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym: - 26 szpitali - 4 samodzielne stacje pogotowia ratunkowego (Siedlce, Płock, Ostrołęka, Warszawa –z łóżkami szpitalnymi) - 6 placówek ambulatoryjnych (w tym 2 z łóżkami szpitalnymi) oraz 2 kolumn transportu sanitarnego - w Radomiu i Warszawie W strukturze 26 szpitali wymienić można:  wielospecjalistyczne - zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest samorząd województwa mazowieckiego. Są to duże szpitale wojewódzkie, o zasięgu regionalnym, zlokalizowane w dawnych miastach wojewódzkich, takich jak Płock, Ostrołęka, Ciechanów, Siedlce, Radom oraz Warszawa oraz 2 szpitale dziecięce,  szpitale specjalistyczne o jednoimiennym profilu działalności, w tym: • 6 szpitali psychiatrycznych o ogólnej liczbie łóżek – 3 120, w tym 5 szpitali dla osób dorosłych tj. Gostynin- Zalesie, Radom- Krychnowice, Drewnica, Warszawa, Pruszków-Tworki oraz jeden 363-łóżkowy szpital dziecięcy o profilu psychiatryczno-neurologicznym dla dzieci i młodzieży w Zagórzu, • Wojewódzki Szpital Zakaźny, • Wojewódzki Szpital Dermatologiczny, • Centrum Gruźlicy i Chorób Płuc w Otwocku • Centrum Rehabilitacji Narządu Ruchu w Konstancinie • Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce, którego głównym profilem działalności są choroby płuc oraz opieka długoterminowa w formie zakładu opiekuńczo-leczniczego. Naszymi jednostkami są również:  Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku i  Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organem założycielskim dla wszystkich samodzielnych publicznych zakładów psychiatrycznej opieki zdrowotnej funkcjonujących na Mazowszu ( z wyjątkiem Instytutu Neurologii i Psychiatrii), tj. 6 szpitali. Oddziały psychiatryczne posiadają również Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku, Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, SZPZOZ im. dra J.Psarskiego w Ostrołęce i Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie. • Razem, we wszystkich szpitalach jest 3 282 łóżek psychiatrycznych oraz 15 łóżek w Hostelu. • W strukturach organizacyjnych szpitali funkcjonują również oddziały terapii oraz detoksykacji uzależnień alkoholu i od środków psychoaktywnych, o ogólnej liczbie 451 łóżek. W celu zwiększenia dostępności pacjentów do lecznictwa przeprowadzono restrukturyzację zakładów opieki zdrowotnej, wpierając także finansowo rozwój nowych form leczenia, a w szczególności tworzenie zakładów opiekuńczo-leczniczych dla osób przewlekle chorych. Od roku 2002 do chwili obecnej uruchomiono dodatkowo 141 łóżek opieki długoterminowej, i tak w strukturze organizacyjnej 6 zakładów opieki zdrowotnej funkcjonuje jeden 26- łóżkowy Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i 5 Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, o łącznej liczbie łóżek 392 oraz w 3 hospicjach 56 łóżek, co razem daje 448 łóżek opieki długoterminowej. Budżet samorządu województwa, realizowany przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej w roku 2006 stanowi kwota powyżej 270 mln. Większość tych środków wydatkowanych jest na zadania inwestycyjne, dzięki czemu poprawia się stopniowo wizerunek naszych szpitali, które oferować mogą lepsze warunki przebywania pacjentów oraz nowoczesną diagnostykę i nowe formy leczenia. Jednym z większych osiągnięć samorządu województwa w dziedzinie ochrony zdrowia jest utworzenie we wszystkich szpitalach regionalnych pracowni hemodynamicznych, dzięki czemu zwiększyła się dostępność do szybkiej diagnostyki nowoczesnego leczenia ostrych zespołów wieńcowych i zawału mięśnia sercowego. W roku 2005 i 2006 samorząd województwa wsparł finansowo lub całkowicie sfinansował tworzenie siedmiu takich pracowni. Ponadto dzięki środkom samorządu województwa dokonane zostały zakupy nowych aparatów do diagnostyki metodą rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej, nowoczesnych aparatów rentgenowskich, doposażenia bloków operacyjnych i oddziałów intensywnej terapii, nowoczesnych ambulansów ratunkowych i wiele jeszcze innego, niezwykle ważnego dla ratowania życia i zdrowia mieszkańców Mazowsza sprzętu. W obszarze polityki społecznej współpracujemy z wieloma organizacjami pozarządowymi realizując programy polityki społecznej przeciwdziałania skutkom ubóstwa, alkoholizmu i narkomanii, wspierając działania na rzecz osób niepełnosprawnych zarówno bezpośrednio adresowane do tej grupy odbiorców, jak i realizując zadania związane z robotami budowlanymi w obiektach służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych. Programy polityki społecznej ukierunkowane są przede wszystkim na wsparcie dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią społeczną. Realizujemy je poprzez dotowanie organizacji pozarządowych wyłonionych w trybie konkursów ofert na zadania prowadzone całorocznie jak również w okresie wakacyjnym i świątecznym. Sprawy te prowadzi znajdujące się w strukturze departamentu Biuro Polityki Społecznej, które jednocześnie współpracuje z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, jednostką organizacyjną samorządu województwa oraz prowadzi nadzór nad działalnością Krajowego Ośrodka Rehabilitacyjno-Mieszkalnego dla Osób ze Stwardnieniem Rozsianym w Dąbku – jedynym, jak dotąd specjalistycznym domem pomocy społecznej prowadzonym przez samorząd województwa. Jednym z wiodących programów, który znalazł szeroką rzeszę odbiorców i został przez uczestników ( w tym samorządy lokalne) wysoko oceniony jest program „Pogodne Lato”. W roku 2006 miała miejsce już piąta edycja tego programu , jest on realizowany od 2002r. W pierwszej edycji uczestniczyło 940 dzieci i młodzieży z 22 powiatów województwa mazowieckiego. Organizatorowi udzielono dotacji w wysokości 596 138 zł. W kolejnych latach kwota dotacji przedstawiała się następująco:  2003 - dotacja 928 147 zł – brało udział 1310 dzieci i młodzieży z 29 powiatów  2004 - dotacja 900 000 zł - brało udział 1299 dzieci i młodzieży z 30 powiatów  W roku 2005 program był realizowany na rzecz 1360 osób z ramach dotacji wysokości 900 000 zł.  W roku 2006 na zadanie przeznaczono kwotę 1200000 dla 1500 uczestników Uczestnicy w trakcie obozu letniego otrzymują wyprawkę, na która składają się podstawowe środki higieny osobistej oraz dresy, obuwie sportowe oraz koszulki z nadrukiem logo programu. Realizatorem zadania w dotychczasowych edycjach była Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Założeniem programu jest dwuetapowe działanie na rzecz dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu.  Etap I- podmiot realizujący zadanie organizuje 14-dniowy wypoczynek letni w formie integracyjnego obozu lub kolonii, w których uczestniczy co najmniej 50% dzieci pochodzących z rodzin prawidłowo funkcjonujących.  Etap II - organizator zobowiązuje się do kontynuowania pracy na rzecz alternatywnych form spędzania wolnego czasu, rozwijania umiejętności komunikacji i prawidłowego rozwiązywania konfliktów, wyrażania swoich uczuć, obrony praw, radzenia z presją grupy itd. w środowisku lokalnym. Od dwóch lat realizujemy także wakacyjny program dla dzieci i młodzieży „Na wakacje po uśmiech”, przeznaczony dla mniejszych organizatorów . Departament Zdrowia i Polityki Społecznej poprzez Biuro Polityki Zdrowotnej realizuje także rozległy zakres zadań, związanych z promocją zdrowia, z organizacją i współorganizacją konferencji, seminariów i sympozjów związanych z zagadnieniami zdrowia i jego ochroną, wspierając konferencje przygotowywane przez organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i towarzystwa naukowe. Wszystkie te działania mają na celu promowanie wiedzy medycznej, kreowanie polityki prozdrowotnej, rozwój świadomości społecznej o zagrożeniach cywilizacyjnych dla zdrowia i promowanie badań profilaktycznych służących wczesnemu wykrywaniu chorób groźnych dla życia i zdrowia każdego z nas. W ramach działań z zakresu promocji zdrowia i polityki zdrowotnej ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego finansowane są następujące działania: podejmuje m.in.:  Program „Szkoła Promocji Zdrowia”  zadania realizowane w ramach „Programu przeciwdziałania wybranym problemom zdrowotnym w województwie mazowieckim na lata 2006-2011” Program „Szkoła Promocji Zdrowia” Samorząd Województwa Mazowieckiego od początku swego istnienia finansuje program „Szkoła Promocji Zdrowia” koordynowany przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. W 2006 roku Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na realizację Programu „Szkoła Promocji Zdrowia” 460 000 zł. Założeniem programu jest chęć przybliżenia młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych prozdrowotnego stylu życia, kształtowanie umiejętności rozumienia własnego rozwoju fizycznego, psychicznego i intelektualnego oraz pozytywnej stymulacji własnego rozwoju, kształtowanie odpowiedzialności za własne postępowanie wobec świata, podejmowanie konkretnych działań na rzecz innych ludzi oraz ochrony środowiska, rozwijanie postawy badawczej uczniów, ich twórczości, pomysłowości i samodzielności działania, rozwijanie zainteresowań medycyną, kształtowanie umiejętności paramedycznych oraz pogłębianie i integrację wiedzy z zakresu biologii. Ponadto program jest okazją do upowszechniania wiedzy o funkcjonowaniu szpitala oraz o prawach pacjenta, do propagowania idei szpitala otwartego poprzez kontakt ze społecznością lokalną. Program „Szkoła Promocji Zdrowia” realizowany jest w 7 szpitalach, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego: 1. Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie, 2. Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Jozefa Psarskiego w Ostrołęce, 3. Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Płocku, 4. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Radomiu, 5. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Siedlcach, 6. Wojewódzkim Szpitalem Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie, 7. Międzyleskim Szpitalem Specjalistycznym w Warszawie, 8. Szpitalem Kolejowym im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie SPZOZ, 9. Wojewódzkim Szpitalem Bródnowskim Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Warszawie. Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie w tym roku przyłączył się do programu i od września rozpoczęła się nauka przedmiotu promocja zdrowia. Realizacja programu odbywa się w cyklu trzyletnim, zajęcia prowadzone są w szpitalu raz w tygodniu, w blokach 90 minutowych w oparciu o zaproponowany szkołom przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej program nauczania. Program zawiera IX modułów realizowanych w formie wykładów, seminariów, dyskusji panelowych, gier dydaktycznych, ćwiczeń praktycznych i innych metod w połączeniu z pokazem filmów, foliogramów, tablic. Do prowadzenia zajęć wykorzystywane są nowoczesne fantomy, modele i sprzęt audiowizualny. Nauczanie przedmiotu promocja zdrowia odbywa się przy współpracy szkoły oraz zakładu opieki zdrowotnej. Uczniowie mają zapewniony dostęp do fachowej prasy i literatury w bibliotece szpitalnej. Corocznie jedna z sześciu Szkół Promocji Zdrowia zaprasza na Olimpiadę przedstawicieli pozostałych placówek. W roku 2006 organizatorem była Szkoła Promocji Zdrowia przy Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej Św. Anny w Warszawie. W zawodach udział wzięły zespoły z Warszawy, Płocka, Ciechanowa, Ostrołęki, Radomia i Siedlec. Młodzież współzawodniczyła w konkurencjach sportowo- rekreacyjnych, konkursach fotograficznych i plastycznych. Pierwsze miejsce w ogólnej klasyfikacji zajął zespół z Płocka, na drugim miejscu znalazł się Ciechanów, na trzecim Ostrołęka. Czwarte miejsce zdobyły ex aequo Warszawa i Siedlce, na piątym uplasował się Radom. Mimo ostrego współzawodnictwa zawodnicy przestrzegali zasady fair play, a impreza upłynęła w atmosferze współpracy i przyjaźni. Wszystkie drużyny uczestniczące w zawodach zostały uhonorowane nagrodami ufundowanymi przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. „Program przeciwdziałania wybranym problemom zdrowotnym w województwie mazowieckim na lata 2006-2011” Zdrowie jest wartością, która pozwala na samorealizację, właściwe pełnienie ról społecznych, dobrą adaptację do zmian środowiska, radzenie sobie i kierowanie tymi zmianami oraz osiągniecie satysfakcji z życia. Dlatego zdrowie należy chronić, utrzymywać oraz doskonalić poprzez promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną. Profilaktyka ma na celu zapobieganie konkretnej chorobie: kontrolowanie czynników ryzyka oraz przeprowadzanie badań profilaktycznych. Natomiast promocja zdrowia służy upowszechnieniu zdrowego stylu życia, na który składa się: niepalenie tytoniu, unikanie nadmiaru alkoholu i innych używek, dieta oraz aktywność fizyczna adekwatna do wieku i stanu zdrowia. Prozdrowotny styl życia polega głównie na doskonaleniu naszego zdrowia i eliminowaniu zachowań zagrażających zdrowiu. Promocja zdrowia nastawiona jest m. in. na tworzenie środowisk sprzyjających zdrowiu w domu, w szkole i w pracy oraz zachęcanie całego społeczeństwa do działań na rzecz zdrowia. Nieodłącznym jej elementem jest edukacja zdrowotna, która wyposaża człowieka w wiedzę i umiejętności pozytywnego oddziaływania na własne zdrowie oraz zachęca do wzięcia za nie odpowiedzialności. Departament Zdrowia i Polityki Społecznej opracował w bieżącym roku „Program przeciwdziałania wybranym problemom zdrowotnym w województwie mazowieckim na lata 2006- 2011”. Dokument ten został zaakceptowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego i przedstawiony Sejmikowi Województwa Mazowieckiego, który przyjął go uchwalą Nr 172/06 z dnia 4 września 2006 r Program zawiera analizę sytuacji zdrowotnej w województwie, wskazuje główne problemy zdrowotne oraz określa priorytetowe działania w zakresie polityki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem promocji zdrowia. Celem strategicznym „Programu przeciwdziałania wybranym problemom zdrowotnym w województwie mazowieckim na lata 2006- 2011” jest poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców województwa mazowieckiego poprzez promocję zdrowia, profilaktykę zdrowotną oraz zmniejszenie różnic w zdrowiu i dostępie do świadczeń zdrowotnych. Jego osiągnięciu mają służyć następujące cele operacyjne: 1. Profilaktyka chorób układu krążenia 2. Zapobieganie i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych 3. Zapobieganie, wczesne wykrywanie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom chorób metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy, nadwagi i otyłości 4. Budowa sieci telemedycznej i rozwój telemedycyny 5. Ograniczenie rozpowszechnienia palenia tytoniu poprzez upowszechnianie wiedzy nt. jego zdrowotnych następstw 6. Usprawnienie systemu opieki nad osobami z problemami alkoholowymi 7. Aktywizacja osób w wieku poprodukcyjnym 8. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez upowszechnianie wiedzy nt. udzielania pierwszej pomocy 9. Promocja i ochrona zdrowia psychicznego 10. Wzrost wiedzy i kształtowanie wśród mieszkańców Mazowsza postawy odpowiedzialności za własne zdrowie i życie 11. Przeciwdziałanie innym istotnym problemom zdrowotnym występującym na terenie województwa mazowieckiego. Program ściśle koresponduje z podstawowym dokumentem planistycznym jakim jest Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020. Nawiązuje także do regulacji Unii Europejskiej, dokumentów przyjętych przez Światową Organizację Zdrowia oraz dokumentów krajowych, takich jak: Narodowy Program Zdrowia, Narodowy Plan Zdrowotny, krajowych programów dotyczących istotnych problemów zdrowotnych np. „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” przyjęty ustawą z dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U.05.143.1200) . Docelowym adresatem programu są mieszkańcy województwa mazowieckiego. Kluczowym partnerem Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie realizacji polityki zdrowotnej i społecznej są jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa. Cele i zadania określone w „Programie przeciwdziałania wybranym problemom zdrowotnym w województwie mazowieckim na lata 2006-2011” będą finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Biorąc pod uwagę różnorodne potrzeby zdrowotne mieszkańców regionu Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego będzie sukcesywnie przygotowywał i wdrażał do realizacji cząstkowe programy odnoszące się do celów określonych w niniejszym dokumencie. Na każdy rok zostanie opracowany harmonogram uwzględniający cel, zadanie, realizatorów i współrealizatorów, wysokość środków finansowych oraz czas realizacji działań. Realizacja „Programu przeciwdziałania wybranym problemom zdrowotnym w województwie mazowieckim na lata 2006 – 2011” rozpoczęła się na przełomie III-IV kwartału. Kwota przeznaczona na ten cel w b.r. wynosi 4 500 000 zł. Z tej kwoty 1310 000 zł zostało przeznaczone na realizację „Programu promocji zdrowia” pod hasłem „Zdrowi mieszkańcy to zdrowe Mazowsze”, którego realizacja rozpoczęta została we wrześniu a zakończy się ok. 15 grudnia W ramach programu, prowadzone są działania profilaktyczno-edukacyjne dla mieszkańców województwa mazowieckiego z zakresu:  profilaktyki raka piersi  profilaktyki raka szyjki macicy  profilaktyki raka stercza  profilaktyki chorób układu krążenia  zapobiegania skutkom urazów i wypadków  profilaktyki antytytoniowej  promocji zdrowia psychicznego  zdrowia młodej kobiety i małego dziecka  wczesnego wykrywania jaskry  wczesnego wykrywania osteoporozy. Głównym założeniem programu ”Zdrowi mieszkańcy to zdrowie Mazowsze” jest dotarcie do mieszkańców województwa w miejscu ich zamieszkania, dlatego działania są prowadzone w miejscowościach gminnych. Realizatorami programu są zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego: 10. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, który swym zasięgiem obejmuje powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski oraz żuromiński oraz część przasnyskiego i makowskiego; 11. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Jozefa Psarskiego w Ostrołęce, który realizuje program na obszarze powiatów: ostrołęckiego ziemskiego, ostrowskiego oraz części powiatu makowskiego i przasnyskiego; 12. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, który prowadzi dziania edukacyjno-profilaktyczne w powiatach: płockim ziemskim, gostynińskim oraz sierpeckim; 13. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu, który prowadzi akcję dla mieszkańców powiatów: radomskiego ziemskiego, białobrzeskiego, szydłowieckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego oraz zwoleńskiego; 14. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach, który realizuje program na obszarze powiatów: siedleckiego ziemskiego, łosickiego, mińskiego, sokołowskiego oraz węgrowskiego, 15. Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie, który swym zasięgiem obejmuje powiaty: grodziski, nowodworski oraz warszawski zachodni; 16. Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, który prowadzi działania edukacyjno-profilaktyczne w powiatach: garwolińskim, grójeckim, otwockim, piaseczyńskim; 17. Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie SPZOZ, który realizuje akcję na obszarze powiatów: sochaczewskiego, pruszkowskiego, żyrardowskiego; 18. Wojewódzki Szpital Bródnowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie, który przeprowadzi akcję dla mieszkańców powiatów: legionowskiego, wołomińskiego oraz części wyszkowskiego. Partnerami Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz szpitali wojewódzkich w realizacji akcji są: Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Polski Komitet Walki z Rakiem, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc oraz samorządy lokalne. Departament Zdrowia i Polityki Społecznej zapewnia zakup materiałów medycznych, druk ulotek o tematyce zdrowotnej, plakatów promocyjnych oraz zabezpieczy stronę medialną akcji.  Wdrażanie systemu przekazywania danych medycznych (telekardiologicznego), w tym doposażenie w sprzęt umożliwiający przesyłanie danych z karetek reanimacyjnych do ośrodków kardiologicznych.  Promocja zdrowia psychicznego program diagnostyczny - laboratoryjne badanie chodu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPDZ). Program będzie realizowany przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu.  Współuczestniczenie w organizacji warunków wdrażania programu przeciwdziałania chorobom nowotworowym przy współpracy z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia i samorządami powiatowymi – doposażenie pracowni mammograficznych w szpitalach powiatowych. Ewa Łagońska Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego


Ewa ŁagońskaKliknij i posłuchaj ;)


Menu :

- GALERIA ZDJĘĆ
- EKOLOGIA
- CZŁOWIEK
- RECENZJE
- REPORTAŻE
- CHLEB
- LINKI
- MULTIMEDIA 

 

 

  Copyrigt Effective Computer Support.